Kosten-tarieven

Ik ben zoals veel van mijn collega's boven alles een arts en veel minder een zakenman. Omdat ik ook verbonden ben aan een ziekenhuis ( AZ. Vesalius in Tongeren) geeft dit het voordeel dat tussenkomst van de mutualiteit waar het gewettigd is, kan gebruikt worden, wat in een privékliniek niet kan.

Voor louter esthetische ingrepen zijn onze prijzen verantwoord en betaalbaar. Het strookt niet met de ethiek van De Orde der Geneesheren om als een marktkramer promotieaanbiedigingen op een website te plaatsen om zoveel mogelijk potentiële klanten te kunnen ronselen. Wij tonen geen prijzen op onze website ( is trouwens niet toegestaan door de Orde Der Geneesheren) maar wij geven U tijdens een uitgebreide consultatie alle informatie die u wilt.

Tijdens dit consult geeft Dr. D'Hondt u in detail uitleg over elk aspect van de gewenste behandeling. De voor- en nadelen van de behandeling worden u uitgelegd en al uw vragen worden beantwoord. De beslissing over te gaan tot een operatie of behandeling ligt volledig in handen. Hoe enthouiast u ook bent, neem altijd tijd om na te denken. Geen enkele operatie is zonder risico's en dit geldt ook voor louter esthetische ingrepen.

De eerste stap is en blijft goede informatie te verwerven omtrent de mogelijkheden die de plastische, esthetische en reconstructieve chirurgie u kan bieden.

Indien een ingreep wordt uitgevoerd is hieraan een prijskaartje verbonden dat afhankelijk is vanmeerdere faktoren:

Wie het prijskaartje betaalt is afhankelijk van de aard van de ingreep.

In de plastische chirurgie kunnen de ingrepen ingedeeld worden in :

Niet-esthetische ingrepen zoals reconstructieve ingrepen en handchirurgie. Dit zijn ingrepen die noodzakelijk zijn om het lichaam beter te doen functioneren. Voorbeelden zijn o.a. het plastisch dekken van een groot defekt na een trauma, verwijderen van een groot gezwel, doorligwonde, etc.

Semi-esthetische ingrepen, d.w.z. dat ze gedeeltelijk aanzien worden als een medische indikatie omdat ze over het algemeen bijdragen tot een beter functioneren van het lichaam maar waarbij tevens een duidelijke esthetische komponente aan verbonden is. Voorbeelden zijin o.a. een buikwandplastie na duidelijke gewichtsafname, een borstverkleining, etc.

Zuiver esthetische ingrepen, die lichamelijk niet echt noodzakelijk zijn omdat ze niet bijdragen tot het lichamelijk beter functioneren en louter een psychisch aspekt hebben. Deze ingrepen hebben alleen tot doel dat de patiënt(e) zich na de ingreep beter "in zijn vel" zou voelen. Voorbeelden zijn o.a. een facelift of een borstvergroting.

Bij niet-esthetische ingrepen gaat het om ingrepen die de mutualiteit als dusdanig erkent en waarvoor er zgn. nomenclatuurnummers bestaan, via dewelke de ziekenkas de ingreep betaald. Steeds moet men er aan denken dat ook bij dergelijke ingrepen eventueel in bepaalde gevallen een supplement kan gevraagd worden door het ziekenhuis, door de anesthesist, door andere medische specialisten die onverwacht bij de ingreep worden betrokken, door de plastisch chirurg zelf. Dus zelfs bij dergelijke ingrepen is het mogelijk dat het hele kostenplaatje niet door uw ziekenkas wordt gefinancierd en dat de bijkomende bedragen aan U worden door gefactureerd. De bijkomende kosten kan U dan eventueel verhalen op uw bijkomende hospitalisatieverzekering afhankelijk van hetgeen in uw polis vermeld staat. 

Bij semi-esthetische ingrepen wordt slechts een deel van het kostenplaatje door uw ziekenkasbetaald. Hier kan de plastisch chirurg een bijkomend ereloon verlangen dat noch door uw ziekenkas, noch door uw hospitalisatieverzekering wordt betaald. Uw hospitalisatieverzekering behoudt zich het recht voor individueel te bepalen of zij al dan niet financieel tussenkomen en dit afhankelijk van de bevindingen die zij opvraagt bij de chirurg. 

Bij esthetische ingrepen wordt het gehele bedrag door U zelf betaald en zal noch de ziekenkas, noch uw hospitalisatieverzekering hierin tussenkomen.
Tijdens het eerste consult voor een esthetische ingreep hoeft men niet te beslissen voor een ingreep. Dit consult heeft enkel tot doel U de aard van de ingreep met zijn mogelijke risico's, evenals de aan de ingrepen verbonden kosten te verduidelijken en uw bijkomende vragen te beantwoorden zodat U hierover thuis kan overleggen om zo tot een beslissing te komen.
Ik ben van mening dat ook esthetische chirurgie toegankelijk dient te zijn voor de meerderheid van de mensen, hetgeen zich uit door de zeer democratische tarieven. 

Het op websites vertonen van prijzen voor esthetische ingrepen wordt door de orde van geneesheren niet toegelaten omdat hierdoor een te commercieel karakter aan de websites wordt gegeven, hetgeen in strijd is met de deontologie van het beroep als arts. 

Wie betaalt er als er complicaties optreden?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zowel aan de zijde van de patiënt(e) als aan de zijde van de plastische chirurg, kunnen er zich bij iedere ingreep complicaties voordoen. Vandaar dat geen enkele arts of chirurg U een "garantie" kan geven. Er zijn teveel onbeheersbare faktoren die een verwikkeling kunnen veroorzaken , bvb. de sterkte, de aard en elastisciteit van uw eigen weefsel, een plots optredende algemene verzwakking van uw lichaam die leidt tot infectie, een te sterk reageren van uw lichaam op een vreemd voorwerp waardoor zich bvb. een kapselkontractie rond een prothese kan voordoen. Het is onze taak U op deze mogelijke verwikkelingen te wijzen en U attent te maken op welke manier U door uw gedrag na een esthetische ingreep kan bijdragen om het risico op complicaties zo laag mogelijk te houden. 

Indien zich een complicatie voordoet zonder dat het iemand zijn schuld is, zal de plastisch chirurg ervoor zorgen dat deze verwikkeling zo goed mogelijk wordt opgelost. Indien hiervoor een bijkomende ingreep vereist is, zal hij U ook geen bijkomend ereloon vragen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen kosten verbonden zijn aan de bijkomende ingreep zoals het ereloon van de anesthesist en de onkosten voor de ingreep zelf. Het spreekt voor zich dat deze kosten niet door de plastisch chirurg worden betaald, tenzij de plastisch chirurg schuldig is aan het optreden van de complicatie.( bvb. infectie bij een borstvergroting waarbij preventief tijdens de ingreep geen antibioticum werd gegeven en/of onzorgvuldig werd gedesinfecteerd.)

- Het eigenlijke ereloon van de plastisch chirurg dat bepaald wordt door de moeilijkheidsgraad, de risiko's, de duurtijd van de ingreep.
- Het ereloon van de anesthesist dat vooral bepaald wordt door de duurtijd van de ingreep.
- De onkosten die inherent zijn aan de ingreep m.a.w. het noodzakelijke materiaal dat hierbij betrokken is en dient gefinancierd te worden zoals steriel afdekmateriaal, steriele schorten, draden, steriele handschoenen, de medikatie die door de anesthesist moet worden toegediend,etc.
- De personeelskosten o.a. de assistent, de omloopverpleger of verpleegster, etc.
- De verzorging en kontroles na de ingreep.